eSign Удостоверителни услуги

 

 

eSign е търговската марка на "Система за електронни плащания България /СЕП България" АД за удостоверителни услуги. eSign служи за потвърждаване на Вашата самоличност при участие в електронен обмен, като уеб-базирани приложения, подписване на електронни документи и/или договори, електронна поща, банкови транзакции. С eSign удостоверителни услуги си осигурявате достъп до електронно-административните услуги, предоставяни от органите на държавното и местно управление, достъп до онлайн банкиране, високо ниво на сигурност в комуникацията Ви в интернет, възможност за криптиране на документи, които могат да Ви послужат за реализиране и на различни вътрешнофирмени цели.

Електронен подпис за физически лица

eSign за физически лица е удостоверение за квалифициран електронен подпис, което служи за потвърждаване на Вашата самоличност при участие в електронен обмен, като уеб приложения, подписване на електронни документи и договори и онлайн достъп до портали за електронни плащания.
Необходими документи за издаване на eSign за физически лица:
За издаване на eSign за физически лица е необходимо да посетите нашия офис и да представите Вашата лична карта.

  1год. 2год. 3год.
Устройство (eSign Token), издаване и поддръжка на удостоверение 60 72 84
Издаване и поддръжка на Удостоверение 24 36 48
Поддръжка на Удостоверение   12 24
Подновяване и поддръжка на Удостоверение 24 36 48
Модификация и поддръжка на Удостоверение 24 36 48

Цените са в лева с включен ДДС


Електронен подпис за юридически лица

eSign за юридически лица е удостоверение за квалифициран електронен подпис, което се издава на юридическо лице Титуляр и физическо лице Автор, което има право да представлява юридическото лице.
Удостоверението съдържа индивидуализираща юридическото лице информация, като име на фирмата, адрес и ЕИК и информация за физическото лице, което е упълномощено да бъде вписано като Автор и да създава електронни подписи, с трите имена, адрес, ЕГН и електронен адрес.
Необходими документи за издаване на eSign за юридически лица
За издаване на eSign за юридически лица е необходимо да посетите нашия офис и да представите следните документи:

» Документ за самоличност на Автора (оригинал и заверено от Автора копие), който ще бъде вписан в Удостоверението като представляващ юридическото лице;
» Документ за съдебна регистрация на юридическото лице (оригинал и заверено от Титуляра копие);
» Документ за регистрация по идентификационен номер (БУЛСТАТ) (оригинал и заверено от Титуляра копие);
» Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено в срок до един месец от дадата на подаване на заявка за удостоверителни услуги (оригинал и заверено от Титуляра копие);
» Документ за овластяване на Автора с представителна власт на Титуляра, в случай че основанието за овластяване не се съдържа в другите документи за статуса на Титуляра;
» Нотариално заверено пълномощно на заявителя на удостоверителни услуги, в случай, че Титулярът упълномощи свой представител, различен от Автора, да заяви удостоверителни услуги.

  1год. 2год. 3год.
Устройство (eSign Token), издаване и поддръжка на удостоверение 81 111 141
Издаване и поддръжка на Удостоверение 45 75 105
Поддръжка на Удостоверение   30 60
Подновяване и поддръжка на Удостоверение 45 75 105
Модификация и поддръжка на Удостоверение 45 75 105

Цените са в лева с включен ДДС


Електронен подпис за свободни професии

eSign за лица, упражняващи свободни професии е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което се издава на физическо лице и удостоверява неговата принадлежност към определена браншова или професионална организация. С eSign за свободни професии ползвате електронни услуги на държавната администрация, Интернет банкиране, криптирате и подписвате електронни документи.
eSign за свободни професии е сигурно и надеждно средство за потвърждаване на Вашата електронна самоличност и принадлежност към определена професионална или браншова организация.
Необходими документи за издаване на eSign за свободни професии:
За издаване на eSign за свободни професии е необходимо да посетите нашия офис и да представите следните документи:
» Документ за самоличност на лицето (оригинал и заверено от него копие), което ще бъде вписано в Удостоверението;
» Документ за браншова принадлежност (оригинал и заверено копие);
» Документ за браншова принадлежност с идентификационен номер (БУЛСТАТ) (оригинал и заверено копие).

  1год. 2год. 3год.
Устройство (eSign Token), издаване и поддръжка на удостоверение 81 111 141
Издаване и поддръжка на Удостоверение 45 75 105
Поддръжка на Удостоверение   30 60
Подновяване и поддръжка на Удостоверение 45 75 105
Модификация и поддръжка на Удостоверение 45 75 105

Цените са в лева с включен ДДС